Takenpakket ploegafgevaardigde

Hieronder omschrijven we nog eens duidelijk het takenpakket voor alle afgevaardigden binnen onze club. 

Takenpakket :

1) Algemeen

2) Voor aanvang van de wedstrijd

3) Tijdens de wedstrijd

4) Na afloop van de wedstrijd

1) Algemeen takenpakket :

Een ploegafgevaardigde is een aangesloten lid binnen de club en heeft een grote verantwoordelijkheid. Deze persoon hij/haar is de schakel tussen de verschillende groepen van mensen binnen onze voetbalclub K.B.S.K. Retie.

De algemene taken van deze afgevaardigde zijn steeds in het belang van de organisatie van een wedstrijd en houden volgende zaken in:

- Contactpersoon zijn tussen trainer, spelers, ouders en bestuur.

- Toezicht houden op naleving van de clubregels door zowel spelers, ouders als supporters.

- Vormt 1 team samen met de trainer met een positieve, constructieve ingesteldheid

o Sportieve beslissing zijn de verantwoordelijkheid van trainer

o Ondersteunende administratieve taken zijn voor de afgevaardigden

- Algemene problemen oplossen die binnen zijn/haar mogelijkheden liggen.

2) Takenpakket voor aanvang van de wedstrijd

Voor aanvang van elke wedstrijd dient hij/zij steeds volgende zaken voor zijn rekening te nemen:

- Invullen van het digitale scheidsrechtersblad op input van de trainer – logingegevens

dienen doorgegeven te worden door de verantwoordelijke binnen de club.

- Aanwezigheid voorzien van wedstrijdkledij rekeninghoudend met de kleuren van de tegenpartij. Indien er kleuren in de kledij van het bezoekende team aanwezig zijn die voor

verwarring kunnen zorgen steeds het 2de kledijstel voorzien. Dit laatste is enkel van toepassing bij thuiswedstrijden.

- Aanwezigheid voorzien van de armbanden voor zowel trainer, verzorger als afgevaardigde(n).

- Zorgen voor de aanwezigheid van de nodige, minimum 3, wedstrijdballen die voldoende hard zijn gepompt.

- Controle van het speelterrein voor de wedstrijd op gebied van lijnen, doelen, hoekschopvlaggen, etc.

- Ontvangst verzorgen van de bezoekende ploeg door volgende zaken uit te voeren:

o Toewijzen van de kleedkamer – Bij dubbel gebruik van de kleedkamer de bezoekende afgevaardigde hiervan op de hoogte brengen en de nodige acties nemen. Aandachtspunt hierbij is dat er bij aanwezigheid van meisjes een aparte kleedkamer dient voorzien te worden.

o Water en bekertjes voorzien

o Begeleiden van de bezoekende afgevaardigde naar de locatie voor het vervolledigen van het digitaal scheidsrechtersblad indien van toepassing.

- Ontvangst verzorgen van de scheidsrechter wat volgende zaken omvat:

o Toewijzen van de kleedkamer.

o Aanbieden van drank voor, tijdens en na de match.

o De nodige vergoedingen regelen.

o Overhandigen van een wedstrijdbal.

o Begeleiden naar de locatie voor het vervolledigen/controleren van het digitaal scheidsrechtersblad.

- Vanaf U15 verzamelen van identiteitskaarten of vervangend officieel document van spelers, trainer en afgevaardigde(n) en deze overhandigen aan de scheidsrechter. Voorstel is om kopies te voorzien van deze officiële documenten via een afdruk van de eID’s op te vragen bij GC van de club.

- Vanaf U15 spelers tijdig verzamelen voor schoenencontrole.

3) Takenpakket tijdens de wedstrijd

Tijdens het verloop van een wedstrijd dient een ploegafgevaardigde het voorbeeld te zijn van Fair Play, respect en beleefdheid. Hij/zij zorgt dan ook mede dat een wedstrijd vlot kan/mag verlopen door volgende zaken voor zijn rekening te nemen:

- Dragen van de witte armband bij thuiswedstrijden.

- Bij uitwedstrijden is de Belgische driekleur van toepassing.

- De trainer draagt een rode armband;

- Toezien dat alle aanwezige personen in de neutrale zone de correcte armband dragen.

- Hij ziet erop toe dat na de wedstrijd al deze armbanden terug in de wedstrijdtas terechtkomen.

- Afsluiten van de kleedkamers van zowel scheidsrechter, bezoekers als eigen kleedkamer.

Sleutel op te vragen bij verantwoordelijke van de complexen Groenedijk & Vossekot.

- Water voorzien voor tijdens de rust.

- Bij afwezigheid van een verzorger/dokter een waterzak met spons meenemen op het terrein.

- Assistentie van de trainer organiseren door

o Bijhouden van de scoreverloop.

o Bijhouden van uitgevoerde wissels.

o Bijhouden van rode en/of gele kaarten.

- Uitvoeren van verzorging bij afwezigheid van verzorger/dokter en zorgen dat dit volgens de geldende regels verloopt.

- Bij problemen zorgen voor het rustig houden/bedaren van betrokken partijen.

- Indien de scheidsrechter vraagt dat iemand zich verwijdert uit de neutrale zone deze persoon begeleiden tot de daarvoor voorziene zone.

- Toezicht houden op de wedstrijdballen.

- Het geven van tactische richtlijnen behoort niet tot het takenpakket.

4) Takenpakket na afloop van de wedstrijd

Na afloop van elke thuiswedstrijd zijn volgende taken die tot het takenpakket van een ploegafgevaardigde behoren:

- Toezien dat het verlaten van het speelveld volgens de geldende regels verloopt.

- Begeleiden van de scheidsrechter naar de kleedkamer.

- Opruimen van de terreinen – doelen, kegels, hoekschopvlaggen, kledij wisselspelers, afval, etc. terug op de daarvoor voorziene locatie plaatsen.

- Zorgen dat voetbalschoenen op de voorziene plaatsen worden gereinigd en niet in de kleedkamers of onder de douches.

- Verzamelen, natellen en controleren van de gebruikte wedstrijdkledij en de gebruikte armbanden.

- Wedstrijdkledij op de daarvoor voorzien plaats inleveren ten laatste op zondag van het gespeelde weekend zodanig dat deze tijdig kan gewassen worden.

- Erop toezien dat alle spelers douchen tenzij anders afgesproken met de desbetreffende ouders – proberen de tijdsduur tot het noodzakelijke te beperken.

- Toezichthouden dat de kleedkamers netjes worden achter gelaten.

- Indien van toepassing toezien op het correct afsluiten van het digitaal wedstrijdblad en dit steeds in aanwezigheid van scheidsrechter(s) en bezoekende afgevaardigde(n).

o Nakijken of alles correct is ingevuld – uitslag, scoreverloop, gele en rode kaarten, wissels, etc.

o Indien niet akkoord niet goedkeuren/ondertekenen en zowel de scheidsrechter, trainers als de G.C. van de club hiervan op de hoogte stellen samen met de reden van niet goedkeuring.

- Indien van toepassing, identiteitskaarten terugbezorgen aan de spelers samen met drankbonnetjes.

- Scheidsrechter begeleiden tot deze de club heeft verlaten.